ЈНМВ-4/2018.-ПРИРОДНИ ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ

Конкурс важи до 19.01.2018.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР
Дел. број: 01-4/2018
Дана: 10.01.2018.

На основу члана 39 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 4/2017 од 05.01.2018. године ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор, Моношторска бр.4. објављује
П О З И В
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 4/2018
за набавку добара - природног гаса за потребе грејања


Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа, страна правна лица која доставе доказ о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом наручиоца.
Саставни део конкурсне документације чини спецификација потребне природног гаса.
Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком “за јавну набавку мале вредности; набавка природног гаса за потребе грејања ЈНМВ 4/2018”, са уписаним називом и адресом понуђача, именом особе за контакт, бројем контакт телефона; на полеђини коверте; и назнаком “не отварати” најкасније до 19.01.2017. године до 12,30 часова, поштом на адресу: ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ , 25000 Сомбор, ул.Моношторска број 8, или лично сваког радног дана од 7-14 часова.
Благовремена је понуда која пристигне наручиоцу до датума и часа назначених у Јавном позиву.
Понуда се доставља у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.
Понуђач може у писаној форми тражити од наручиоца додатне информације, или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева понуђача, послати одговор понуђачу у писаној форми и истовремено ће ту информацију објавити на порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници. Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне достави електронском поштом свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију, као и да измене и допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Наручилац може, на основу члана 109. Закона о јавним набавкама, да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. Одлуку о обустави поступка наручилац доноси и у случају када се нису стекли услови за доношење одлуке о додели уговора, на основу члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде од члана 88 став 3. овог Закона.
Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неблаговремену понуду, неотворену подносиоцу понуде, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Отварање понуде је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Отварање понуда ће се обавити дана 19.01.2018. године у 13,00 часова у просторијама ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Одлука о доделу уговора биће донета сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама, у оквирном року од 3 (три) дана од отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда о року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца, или преко телефона: 025-412-371 – Зоран Борак.
                                                         Комисија за јавне набавке

Преузмите документ

Додатна документација:

Одлука о додели уговора

Уговор о снабдевању гасом


Објављено: 11.01.2018.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх