JNMV-Gas 2019.

Konkurs važi do 18.02.2019.

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Del. broj: 01-3/2019-1
Dana: 09.02.2019.

Na osnovu člana 39 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj JNMV 03/2019 od 08.02.2018. godine OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ Sombor, Monoštorska br.6a. objavljuje


P O Z I V


za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj JNMV 03/2019
za nabavku dobara - prirodnog gasa za potrebe grejanja
Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća, strana pravna lica koja dostave dokaz o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Konkursnom dokumentacijom naručioca.
Sastavni deo konkursne dokumentacije čini specifikacija potrebne prirodnog gasa.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “za javnu nabavku male vrednosti; nabavka prirodnog gasa za potrebe grejanja JNMV 03/2019”, sa upisanim nazivom i adresom ponuđača, imenom osobe za kontakt, brojem kontakt telefona; na poleđini koverte; i naznakom “ne otvarati” najkasnije do 18.02.2019. godine do 10,00 časova, poštom na adresu: OŠ „IVO LOLA RIBAR“ , 25000 Sombor, ul.Monoštorska broj 6a, ili lično svakog radnog dana od 7-14 časova.
Blagovremena je ponuda koja pristigne naručiocu do datuma i časa naznačenih u Javnom pozivu.
Ponuda se dostavlja u formi koja onemogućava ubacivanje ili uklanjanje pojedinih dokumenata nakon otvaranja ponude.
Ponuđač može u pisanoj formi tražiti od naručioca dodatne informacije, ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva ponuđača, poslati odgovor ponuđaču u pisanoj formi i istovremeno će tu informaciju objaviti na portalu Uprave za javne nabavke i na svojoj internet stranici. Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja izmene ili dopune dostavi elektronskom poštom svim ponuđačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju, kao i da izmene i dopune objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Naručilac može, na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama, da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci. Odluku o obustavi postupka naručilac donosi i u slučaju kada se nisu stekli uslovi za donošenje odluke o dodeli ugovora, na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac je dužan da u odluci o obustavi postupka javne nabavke odluči o troškovima pripremanja ponude od člana 88 stav 3. ovog Zakona.
Ponude koje pristignu do navedenog roka smatraće se blagovremenim. Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neblagovremenu ponudu, neotvorenu podnosiocu ponude, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.
Otvaranje ponude je javno i može mu prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.
Otvaranje ponuda će se obaviti dana 18.02.2019. godine u 10,30 časova u prostorijama OŠ „IVO LOLA RIBAR“ Sombor.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.
Odluka o dodelu ugovora biće doneta saglasno članu 108. Zakona o javnim nabavkama, u okvirnom roku od 3 (tri) dana od otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda o roku od 3 (tri) dana od dana njenog donošenja. Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca, ili preko telefona: 025-412-371 – Zoran Borak.
Komisija za javne nabavke

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Del. broj: 01-3/2019-1
Dana: 12.02.2019.

I Z M E N A P O Z I V A


za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj JNMV 03/2019
za nabavku dobara - prirodnog gasa za potrebe grejanja
1) Na 1. strani u tekstu stava 3:
„Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “za javnu nabavku male vrednosti; nabavka prirodnog gasa za potrebe grejanja JNMV 03/2019”, sa upisanim nazivom i adresom ponuđača, imenom osobe za kontakt, brojem kontakt telefona; na poleđini koverte; i naznakom “ne otvarati” najkasnije do 18.02.2019. godine do 10,00 časova, poštom na adresu: OŠ „IVO LOLA RIBAR“ , 25000 Sombor, ul.Monoštorska broj 6a, ili lično svakog radnog dana od 7-14 časova.“
datum „18“ zamenjuje se datumom „20“, tako da isti glasi:
„Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “za javnu nabavku male vrednosti; nabavka prirodnog gasa za potrebe grejanja JNMV 03/2019”, sa upisanim nazivom i adresom ponuđača, imenom osobe za kontakt, brojem kontakt telefona; na poleđini koverte; i naznakom “ne otvarati” najkasnije do 20.02.2019. godine do 10,00 časova, poštom na adresu: OŠ „IVO LOLA RIBAR“ , 25000 Sombor, ul.Monoštorska broj 6a, ili lično svakog radnog dana od 7-14 časova.“
2) Na 2. strani u stavu 11:
„Otvaranje ponuda će se obaviti dana 18.02.2019. godine u 10,30 časova u prostorijama OŠ „IVO LOLA RIBAR“ Sombor.“
menja se datum tako da isti glasi:
„Otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.01.2019. godine u 10,30 časova u prostorijama OŠ „IVO LOLA RIBAR“ Sombor.“


IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE za JNMV 03/2019

1) Na naslovnoj 1. strani u tekstu Rok za dostavljanje ponuda i Javno otvaranje ponuda datum „18“ zamenjuje se datumom „ 20“, tako da isti glase:
„Rok za dostavljanje ponuda: 20.02.2019. godine do10:00 časova
Javno otvaranje ponuda: 20.02.2019. godine u 10:30 časova“

2) U poglavlju V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU , tač. 2.- NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA, u stavu 4. na strani 10. u rečenici „Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 18.02.2019. do 10,00 časova“ datum „18“ zamenjuje se datumom „20“, tako da ista glasi:
„Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 20.02.2019. do 10,00 časova“
3) Na strani 22. u poglavlju - VII MODEL UGOVORA -
U G O V O R O NABAVCI DOBARA -PRIRODNOG GASA ZA POTREBE GREJANJA
U članu 3. stav 3. se menja i glasi:
„ Ugovorena cena gasa formirana je na bazi aktuelnih tržišnih uslova, tj. prema važećoj nabavnoj ceni koju plaća distributer gasa, a prema važećim cenama za velike potrošače iz pripadajuće potrošačke grupe. Na navedeni promet obračunava se kapacitet.
Ugovorenu cenu čini fakturisana cena od Snabdevača isporučioca na mesečnom nivou uvećana za troškove Isporučioca u čemu su obuhvaćeni i troškovi distribucije i transporta prirodnog gasa određeni od strane Agencije za energetiku RS.
Promena cene je moguća u slučaju da Snabdevač isporučioca promeni cenu prirodnog gasa.
Promena-primena cene vrši se na sledeći način: nabavna cena gasa po m3 na bazi ulazne fakture Snabdevača isporučioca + troškovi Isporučioca i troškovi transporta i distribucije koji ne mogu biti viši od cene koju propisuje Agencija za energetiku.
Korekcije cene mogu se vršiti samo za isporuke prirodnog gasa nakon sticanja uslova, a nove cene se mogu primenjivati samo na buduće isporuke, tj. primenjivaće se od dana davanja pismene saglasnosti uz ispunjenje sledećih preduslova“.
4) Stav 4. se briše.
5) U čl. 5. u rečenici „Kupac je obavezan da preuzeti gas plati u roku od 45 (četrdesetpet) dana od datuma prometa“ rečca „od“ zamenjuje se rečcom „do“, tako da ista glasi:
„Kupac je obavezan da preuzeti gas plati u roku do 45 (četrdesetpet) dana od datuma prometa“.
Komisija za javne nabavke

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 12.02.2019.
Specifičnosti škole

    Javne nabavke

    Linkovi

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Sombor
Povratak na vrh