Seminar Interaktivne table u nastavi

29.11.2016.

Seminar- Interaktivne table u nastvi odzan 26. i 27. 11. 2016. u OÅ  "Ivo Lola Ribar".