Odluka o dodeli ugovora za FTO

Konkurs važi do 24.02.2015.

OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Monoštorska ul. br.4.
Datum: 04.02.2015.
Broj: 01-41-2/15

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br.124/2012), donosim


Odluku o dodeli ugovora
u otvorenom postupku javne nabavke male vrednosti usluga redni broj 2/15

 

Ugovor se dodeljuje ponuđaču sa najpovoljnijom ponudom :
zajednička ponuda: „IPON SECURITY” DOO NOVI SAD i „ANĐEO ČUVAR“ DOO KANJIŽA, ponuda kod naručioca zavedena pod brojem 01-55/15 od 24. 02.2015. godine.

 

Direktor škole

____________________
prof. Zoran Borak


Dostaviti:
- svim ponuđačima

 

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 20.03.2015.