JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 3. RADOVI NA ZAMENI GUMIRANE PODNE OBLOGE U FISKULTURNOJ SALI

Konkurs važi do 14.08.2015.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
ul. Monoštorska br.8., tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Br: 01- 203-1/15
Dana: 06.08. 2015.g.

 


IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JNMV br.3.
-zamena podne obloge u fiskulturnoj sali-

1.) Na 1. strani u roku za dostavljanje ponude datum: „12.08.2015.“ se zamenjuje datumom: „14.08.2015.“, a takođe, datum otvaranja ponuda: „12.08.2015.“ se zamenjuje datumom: „14.08.2015.“

2.) Na 2. strani u Pozivu za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti u stavu 8. datum:“12.08.2015.“ zamenjuje se datumom „14.08.2015.“, a u stavu 11. takođe, datum:“12.08.2015.“ se zamenjuje datumom :“14.08.2015.“

3.) Na strani 11. u Tehničkoj specifikaciji pod rednim brojem 3. u 6. redu iza reči „debljine“ broj 5 zamenjuje se brojem 6,5.

4) Na strani 15. u obrascu br.1. –Ponuda- u tabeli u Opisu radova pod red. br. 3. u 5. redu iza reči „debljine“ broj 5 zamenjuje se brojem 6,5.

 

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Pitanje i odgovor

Poštovani ,
molimo Vas da po predmetnoj javnoj nabavci male vrednosti JNMV br.3
izmenite konkursnu dokumentaciju u delu tehničkog opisa robe.
Debljina poda od 5 mm do 6.5 mm
Razlog naše molbe za izmenu dokumentacije je
da smo mi pripremili pod i ponudu po prvobitno objavljenoj dokumentaciji .
Zahvaljujemo na razumevanju
Srdačan pozdrav
Za AMBIENT DOO
Novi Sad , Svetozara Miletića 40
Mirčeta Knežević
063582060
ambientrs@gmail.com


Poštovani,
u vezi sa izmenom konkursne dokumentacije za JNMV br.3. od 06.08.2015, izvršenom u skladu sa čl.63. ZJN, dajemo sledeći odgovor.
Tehničku specifikaciju i opis radova u pogledu debljine podne obloge izmenili smo iz razloga što imamo naknadno saznanje da za sportske aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja, koja će se izvoditi u predmetnoj fiskulturnoj sali, je primerenija, odnosno više odgovara podna obloga debljine 6,5 mm.
Iz tog razloga je i izvršena izmena.
Ukoliko možete dati ponudu u tom smislu, uzećemo je u razmatranje.

Poštovani,
Ovim putem Vas molimo, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za pojašnjenje konkursne dokumentacije:
-kako je u sklopu tehničkih karakteristika došlo do izmene debljine poda i ostavljena debljina od 6.5 mm molim Vas za pojašnjenje može li se ponuditi pod samo te debljine ili je to minimalan uslov? Naime, u tehničkoj specifikaciji je dat opis poda TARKETT OMNISPORT i time je data mogućnost samo tom ponuđaču da dostavi ponudu. Smatramo da je to favorizovanje i da treba odrediti neke minimalne potrebne uslove Naručiocu. U ovom slučaju to može biti debljina 6.5 mm minimalno, ali da se ostavi mogućnost i drugim ponuđačima pod koji je veće debljine, a samim tim i sigurno kvalitetniji i koji istovremeno isunjava EN standarde. Ne vidimo takođe potrebu da se daju neki podaci uz EN standard koji se odnose samo na TARKETT OMNISPORT . Svaki pod koji zadovoljava i poseduje EN standard je kvalitetan i ispunjava sve potrebne uslove. Shodno svemu navedenom, da li je moguće dostaviti ponudu za deblji pod koji poseduje i ispunjava sve EN standarde?
-Da li se pored EN standarda zahteva da pod ispunjava i sertifikate za sportove FIBA, FIVB i IHF? Ovim sertifikatima bi se ispunio uslov vezano za kvalitet podloge, a smatramo da je to najbitniji zahtev Naručioca, kao i potreba fiskulturne sale da ispunjava kvalitet za sportove.
Molimo Vas,za odgovor u skladu sa ZJN, kako bi adekvatno mogli da spremimo ponudu i kako bi poštovali sve članove Zakona o javnim nabavkama.

Odgovor:
U vezi sa izmenom konkursne dokumentacije u pogledu debljine podne obloge, dajemo sledeće pojašnjenje.
U tehničkoj specifikaciji i obrascu ponude, u opisu radova nigde nije naveden robni znak, patent ili tip, poreklo ili proizvođač predmetne podne obloge, shodno odredbama čl.72. ZJN.
Škola je izmenila konkursnu dokumentaciju u smislu povećanja debljine podne obloge od 6,5 mm, što je obavezan zahtev u konkursnoj dokumentaciji, iz razloga što ta debljina više odgovara za nastavu fizičkog vaspitanja. Kvalitetniju podnu oblogu veće debljine i sa sertifikatima za sportove FIBA, FIVB i IHF  škola ne može zahtevati jer je ograničena planiranim finansijskim sredstvima u budžetu lokalne samouprave, odnosno Finansijskom planu škole za 2015.g.
Prema tome, škola je postupila u skladu sa odredbama ZJN u smislu određivanja procenjene vrednosti javne nabavke iu skladu s tim i objavila javni poziv ponuđačima.
Ističemo, da zbog navedenih činjenica ne može se reći da se favorizuje ijedan ponuđač.


Komisija za javne nabavke
OŠ "Ivo Lola Ribar" SOMBOR

 

 

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 06.08.2015.