ODLUKA: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR. 3. RADOVI NA ZAMENI GUMIRANE PODNE OBLOGE U FISKULTURNOJ SALI

Konkurs važi do 14.08.2015.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
ul. Monoštorska br.8., tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Br: 01- 203/15
Dana: 14.08. 2015.g.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS“ broj 124/12 i 14/15) i Izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda br._01-203-9/15 od 14.08.2015.godine, donosi se

O D L U K A
o dodeli ugovora

U javnoj nabavci radova – zamena gumirane podne obloge u fiskulturnoj sali, bira se kao najpovoljnija ponuda ponuđača „AMBIENT“ DOO iz Novog Sada, ul. Svetozara Miletića br.40, zavedena kod ponuđača pod br. 01-203-5/15 od 12.08.2015. godine, sa kojim će se u skladu sa prihvaćenim modelom ugovora zaključiti Ugovor o javnoj nabavci predmetnih radova.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke male vrednosti broj 01-203/15 od 27.07.2015.godine, sproveden je postupak dodele ugovora o javnoj nabavci radova u postupku javne nabavke male vrednosti, na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 124/12 i 14/15).
A. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI:

1. Naziv naručioca: OŠ „IVO LOLA RIBAR“
2. Adresa naručioca: mesto: Sombor, monoštorska ul.br. 8.
3. Redni broj javne nabavke 3/15.
4. Predmet JN je nabavka radova i to: radovi na zameni gumirane podne obloge u fiskulturnoj sali,
5. Vrsta postupka JN: Javna nabavka male vrednosti,
6. Procenjena vrednost JN je: 833.333 dinara (bez PDV-a).
7. Kriterijum izbora najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena.

B. PROCEDURA JAVNE NABAVKE, OCENA I RANGIRANJE PONUDA:
1. U skladu sa čl.39. Zakona o javnim nabavkama, Poziv za dostavljanje ponuda u postupku
javne nabavke male vrednosti br.3/15, je objavljen dana 05.08.2015. godine, a izmena konkursne dokumentacije 06.08. 2015. na Portalu javnih nabavki i Internet adresi naručioca .
Rok za dostavljanje ponuda, utvrđen izmenom konkursne dokumentacije, bio je zaključno sa 14.08.2015., do 10,00 časova.
2. Prispele ponude ponuđača:
Komisija zadužena za sprovođenje javne nabavke je konstatovala da su na adresu
naručioca u navedenom roku prispele ponude sledećih ponuđača i to po navedenom redosledu:

1. Naziv ili šifra ponuđača : :“AMBIENT“ DOO NOVI SAD
Del. br. pod kojim je ponuda zavedena 01-203-5/15 od 12.08.2015
Datum prijema ponude: 12.08.2015
Čas prijema ponude: 10,30
2. Naziv ili šifra ponuđača : „MUSCULUS“ DOO BEOGRAD
Del. br. pod kojim je ponuda zavedena 01-203-6/15
Datum prijema ponude: 13.08.2015
Čas prijema ponude: 10,50
3. Naziv ili šifra ponuđača : “ŠENS“ DOO NOVI SAD
Del. br. pod kojim je ponuda zavedena 01-203-7/15
Datum prijema ponude: 13.08.2015.
Čas prijema ponude: 10,50
4. Naziv ili šifra ponuđača : “GALERIJA PODOVA“ DOO NOVI SAD
Del. br. pod kojim je ponuda zavedena 01-203-8/15
Datum prijema ponude: 14.08.2015.
Čas prijema ponude: 8,56

Postupak otvaranja ponuda je sproveden odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda
t.j. dana 14.08. 2015. godine sa početkom u 10,30 časova, a okončan je istog dana u 11,00
časova.
Otvaranju ponuda prisustvovao je ovlašćeni predstavnik jednog ponuđača: “GALERIJA PODOVA“ DOO Bačka Palanka i to:Jelena Santrač, Broj punomoćja: 06-65/2015 od 12.08.2015.

3. Pregled i ocena ponuda:
Posle otvaranja ponuda Komisija je dana 14.08.2015. godine, izvršila detaljan
pregled i stručnu ocenu ponuda i utvrdila sledeće:
Sve navedene ponude su ispravne u smislu ispunjavanja obaveznih uslova iz Zakona o javnim nabavkama.
Ponuda ponuđača: „MUSCULUS“ DOO BEOGRAD je neodgovarajuća i neprihvatljiva iz razloga što ne ispunjava zahtev iz konkursne dokumentacije, tehničke specifikacije i obrasca br.1., u pogledu debljine podne obloge, jer je data debljina od 9 mm, a time i veća cena u iznosu od 898,770,00 din bez PDV-a, odnosno sa PDV-om u iznosu 1.078.524,00 dinara.
Taj iznos je iznad procenjene vrednosti predmetne javne nabavke.

4. Rangiranje ispravnih i prihvatljivih ponuda:
Na osnovu sveobuhvatne i stručne ocene ponuda, a primenom kriterijuma najniže
ponuđene cene, izvršeno je rangiranje svih odgovarajućih i prihvatljivih ponuda:


5. Predlog komisije za javnu nabavku:
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“
broj 124/12 i 14/15), a u skladu sa stručnom ocenom ponuda i izvršenim rangiranjem ispravnih i prihvatljivih ponuda po kriterijumu najniže ponuđene cene, predlaže se naručiocu donošenje odluke o dodeli ugovora i zaključenju ugovora o javnoj nabavci radova –zamena podne obloge u fiskulturnoj sali sa ponuđačem:
“AMBIENT“ DOO NOVI SAD, ponuda red. br. br. 1, del. broj: 01-203-5/15 od 12.08.2015, sa ukupnom cenom u iznosu od 761.892,50 din. bez PDV-a, odnosno 914.271,00 din. sa PDV-om koja je ocenjena kao ispravna, prihvatljiva i najpovoljnija u postupku javne nabavke male vrednosti.

Na osnovu napred iznetog doneta je Odluka kao u dispozitivu.


D I R E K T O R Š K O L E
___________________________
prof. Zoran Borak

 

 

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 05.10.2015.