JNMV usluga- nastave u prirodi učenika II, III i IV razreda i ekskurzije učenika od V do VIII razreda u školskoj 2015/2016.god

Konkurs važi do 05.11.2015.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
ul. Monoštorska br.8., tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Br: 01-238/15
Dana: 27.11.2015.g.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (' Službeni glasnik RS“ broj 124/12 i 68/2015) u daljem tekstu ZJN, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-238 od 21.10.2015. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 01-238-1/15, od 21.10.2015. OŠ ' Ivo Lola Ribar ' Sombor kao naručilac, objavljuje :

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
u postupku javne nabavke male vrednosti usluga- nastave u prirodi
učenika II, III i IV razreda i ekskurzije učenika od V do VIII razreda u
školskoj 2015/2016. godini
JHMB br.4./2015

1. PODACI O NARUČIOCU
Osnovna škola ' Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ulica br.8 ;
25000 Sombor
Internet stranica: www.ilrsombor. edu.rs

2. VRSTA NARUČIOCA
Naručilac iz člana 2. stav.1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti usluga pod rednim brojem 4. za tekuću 2015. godinu.

4. PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke su usluge organizovanja i izvođenja nastave u prirodi i ekskurzija za učenike za školsku 2015/2016. godinu oblikovane po partijama:
Partija 1.- nastava u prirodi učenika učenika II razreda prema planu i programu
Partija 2.- nastava u prirodi učenika III i IV razreda prema planu i programu
Partija 3. - ekskurzija učenika I razreda prema planu i rogramu
Partija 4.- ekskurzija učenika II razreda prema planu i rogramu
Partija 5.- ekskurzija učenika III razreda prema planu i rogramu
Partija 6. – ekskurzija IV razreda prema planu i rogramu
Partija 7. – ekskurzija V razreda prema planu i programu
Partija 8. - ekskurzija učenika VI razreda prema planu i programu
Partija 9. - ekskurzija učenika VII razreda prema planu i programu
Partija 10. - ekskurzija učenika VIII razreda prema planu i programu

5. NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI:
63500000 – usluge putničkih agencija i tur-operatera i usluge pomoći turistima

6. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ' Najniža ponuđena cena '.

7. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki ili neposredno kod naručioca.

8. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE
Ponuđači podnose pisane ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda objavljenima na Portalu javnih nabavki . Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti, na adresu naručioca sa naznakom ' Ponuda za javnu nabaku male vrednosti usluga - nastave u prirodi /ekskurzije učenika u školskoj 2015/2016. godini PARTIJA ____ JHMB br.4/2015 – NE OTVARATI '. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu, kontakt osobu, telefon i faks podnosioca ponude.
Ponude se dostavljaju neposredno u sekretarijat Naručioca svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 ili poštom.
Rok do koga ponude moraju stići na navedenu adresu je sreda 04.11.2015. godine do 11:00 časova.
Ponuda koja ne bude stigla do navedenog roka smatraće se neblagovremenem.
Neblagovremene ponude neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

9. MESTO,VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda obaviće se u sredu, 04.11.2014. godine u 12:00. časova, u prostorijama naručioca u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača.

10. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU
UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA
Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda Komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA I ZAKLJUČENJA UGOVORA
Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 8 ( osam ) dana od dana otvaranja ponuda.
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. Tačka 5) Zakona.

12. LICE ZA KONTAKT
Jelena Nikolić, sekretar, tel. 025/412-371;
e-mail:sekretarilr@gmail.com


OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
ul. Monoštorska br.8.
tel/faks 025/412-371
direktor: 025/430-880
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Br: 01-238/15
Dana: 28.10.2015.g.


IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDE I KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JNMV 4/2015- izvođenje nastave u prirodi uč.2,3 i 4. razreda i ekskurzija 1.-8. razreda u šk.2015/2016.g

1. U POZIVU ZA PODNOŠENJE PONUDA menja se sledeće:

- na 1. strani u zaglavlju kod datuma br.11. se zamenjuje brojem „10“;

- na 2. strani u tački 8. stavu 3. reč „sreda“ zamenjuje se rečju „četvrtak“, a posle te reči broj „04.“ zamenjuje se brojem „05.“;

- na 3. strani u tački 9. reč „sredu“ zamenjuje se rečju „četvrtak“

2. U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI menja se sledeće:

- na naslovnoj strani iza sintagmi reči: „Rok za dostavljanje ponuda“ i „Javno otvaranja ponuda“ broj „04.“ se zamenjuje brojem „05.“;

- na 13.strani kod 4. tačke tabele u desnoj koloni, u drugoj alineji briše se sledeći tekst:
„Potvrda da ispunjava standarde za dečji i omladinski turizam izdatu od strane YUTA- Nacionalne asocijacije turističkih agencija“;
- na 19. strani ispred tačke 3. dodaje se nova alineja sa sledećim tekstom:

„i ostale popunjene, potpisane i overene obrasce navedene u tabeli na str. 3. konkursne dokumentacije“.


KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 31.10.2015.