JNMV 2/2017 za nabavku dobara - prirodnog gasa za potrebe grejanja

Konkurs važi do 06.02.2017.

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Del. broj: 01-12/2017
Dana: 26.01.2017.

Na osnovu člana 39 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj JNMV 2/2017 od 25.01.2017. godine OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ Sombor, Monoštorska br.8. objavljuje
                                                                           P O Z I V
               za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj JNMV 2/2017
                                     za nabavku dobara - prirodnog gasa za potrebe grejanja
Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća, strana pravna lica koja dostave dokaz o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Konkursnom dokumentacijom naručioca.
Sastavni deo konkursne dokumentacije čini specifikacija potrebne prirodnog gasa.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “za javnu nabavku male vrednosti; nabavka prirodnog gasa za potrebe grejanja JNMV 2/2017”, sa upisanim nazivom i adresom ponuđača, imenom osobe za kontakt, brojem kontakt telefona; na poleđini koverte; i naznakom “ne otvarati” najkasnije do 06.02.2017. godine do 12,00 časova, poštom na adresu: OŠ „IVO LOLA RIBAR“ , 25000 Sombor, ul.Monoštorska broj 8, ili lično svakog radnog dana od 7-14 časova, ili e-mailom na adresu: ilrsombor@sbb.rs.
Blagovremena je ponuda koja pristigne naručiocu do datuma i časa naznačenih u Javnom pozivu.
Ponuda se dostavlja u formi koja onemogućava ubacivanje ili uklanjanje pojedinih dokumenata nakon otvaranja ponude.
Ponuđač može u pisanoj formi tražiti od naručioca dodatne informacije, ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva ponuđača, poslati odgovor ponuđaču u pisanoj formi i istovremeno će tu informaciju objaviti na portalu Uprave za javne nabavke i na svojoj internet stranici. Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja izmene ili dopune dostavi elektronskom poštom svim ponuđačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju, kao i da izmene i dopune objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Naručilac može, na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama, da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci. Odluku o obustavi postupka naručilac donosi i u slučaju kada se nisu stekli uslovi za donošenje odluke o dodeli ugovora, na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac je dužan da u odluci o obustavi postupka javne nabavke odluči o troškovima pripremanja ponude od člana 88 stav 3. ovog Zakona.
Ponude koje pristignu do navedenog roka smatraće se blagovremenim. Naručalac će po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neblagovremenu ponudu, neotvorenu podnosiocu ponude, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.
Otvaranje ponude je javno i može mu prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.
Otvaranje ponuda će se obaviti dana 06.02.2017. godine u 12,30 časova u prostorijama OŠ „IVO LOLA RIBAR“ Sombor.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.
Odluka o dodelu ugovora biće doneta saglasno članu 108. Zakona o javnim nabavkama, u okvirnom roku od 5 (pet) dana od otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda o roku od 3 (tri) dana od dana njenog donošenja. Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca, ili preko telefona: 025-412-371 – Jelena Nikolić-lice zaduženo za nabavke.
                                                                                       Komisija za javne nabavke

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Del. broj: 01-12-1/2017
Dana: 02.02.2017.
Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ Sombor, Monoštorska br.8. objavljuje
IZMENU POZIVA I KONKURSNE DOKUMENTACIJE
za javnu nabavku male vrednosti broj JNMV 2/2017
za nabavku dobara - prirodnog gasa za potrebe grejanja

1. U pozivu za dostavu ponuda na strani 2. u alineji 7. iza reči „dana“ broj 06. zamenjuje se brojem 10.
2. U konkursnoj dokumentaciji vrše se sledeće izmene:
- na strani 1. kod Roka za dostavu ponuda i Roka za otvaranje ponuda broj 06. zamenjuje se brojem 10.
- na strani 3. u tački 3. stav 1. iza reči „nabavka“ briše se reč „tečnog“
- na strani 14. u poglavlju - V UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU -
briše se tačka 12., a sledeći redni brojevi tačaka se smanjuju za broj manje, tako da se - završava sa tačkom broj 21.
-na stranama 22. do 30. u poglavlju - VII MODEL UGOVORA- postojeći tekst se zamenjuje sledećim:
„ OŠ “IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Broj:
Dana:
U G O V O R
O NABAVCI DOBARA -PRIRODNOG GASA ZA POTREBE GREJANJA

zaključen dana _______ 2017. godine u Somboru, između:
1. OŠ „IVO LOLA RIBAR“, Sombor, Monoštorska ul. 8, (u daljem tekstu: Kupac), koga zastupa direktor prof. Zoran Borak
PIB: 101841787, MB:08062714 , broj računa: 840-560660-31, i
2. _____________________________________________________________, (u daljem tekstu: Prodavac) koga zastupa direktor ____________________________________
PIB: ____________,MB: __________, broj računa: _______________________________.

Predmet ugovora
Član 1.
Predmet Ugovora je kupoprodaja prirodnog gasa pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o
energetici ('Sl. glasnik RS', br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12, u daljem tekstu: Zakon), Uredbom o
uslovima za isporuku prirodnog gasa ('Sl. glasnik RS', br. 47/06, 3/10, 48/10, u daljem tekstu:
Uredba) .
Član 2.
Ugovorne strane konstatuju da je Kupac na osnovu ponude Prodavca broj ____________ od __________ godine i Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti broj: ________ od 2017. godine izabrao Prodavca za nabavku prirodnog gasa za potrebe grejanja.
Tehničke karakteristike, kvalitet, količina, opis dobara i mesto preuzimanja i Ponuda čine sastavni deo Ugovora.
Član 3.
Ugovorenu cenu čini cena planirane potrošnje prirodnog gasa za potrebe grejanja u
ukupnom iznosu od ________________ dinara.
U cenu iz stava 1. ovog člana nisu uračunati troškovi mesta isporuke, kapacitet i PDV.
Troškove iz stava 2. ovog člana Kupac se obavezuje da isplati Prodavcu u skladu sa članom
4., 5. i 6. ovog Ugovora.
Član 4.
Kupac se obavezuje da plati Prodavcu pored cene iz člana 3. ovog Ugovora i troškove mesta
isporuke i kapacitet, koji se od strane operatora sistema obračunavaju Prodavcu .
Način obračuna, fakturisanje i plaćanje
Član 5.
Fakturisanje isporučenih količina gasa vrši se jednom mesečno, pri čemu se datumom prometa
smatra poslednji dan u mesecu, odnosno datum vanrednog očitavanja pri promeni cenegasa ili
pri eventualnoj promeni uslova isporuke. Snabdevač je obavezan da fakturiše isporučeni gas u
roku od 10 (deset) dana od datuma prometa. Kupac je obavezan da preuzeti gas plati u roku od 15
(petnaest) dana od datuma prometa. Ukoliko se poslednji dan roka plaćanja poklapa sa neradnim
danom, rok plaćanja se produžava do prvog narednog radnog dana. Sve eventualne reklamacije
računa, Kupac je dužan da dostavi Snabdevaču bez odlaganja pismenim putem, u protivnom smatra
se da je račun prihvaćen od strane Kupca u celosti.
Porez na dodatu vrednost (PDV)
Član 6.
Kupac se obavezuje da Prodavcu isplati obračunati PDV na ugovorenu cenu za prodat prirodni
gas za potrebe grejanja iz člana 3., troškove mesta isporuke i kapacitet iz člana 4.
Merenje i obračun
Član 7.
Količina isporučenog gasa se utvrđuje merenjem na mestu isporuke (MI).Količina isporučenog
gasa izražava se u Sm3.
Ugovorne strane su saglasne da se utvrđivanje izmerenih i preuzetih količina gasa vrši na
mernom uređaju jednom mesečno, i to prvog dana narednog meseca za prethodni mesec, kao i pri
promeni cene gasa ili eventualnoj promeni uslova isporuke u skladu sa Ugovorom i Zakonom.
Merenje isporučenih količina gasa vrši se kontinuirano. Utvrđivanje hemijskog sastava i donje
toplotne vrednosti isporučenog gasa vrši se uzimanjem uzoraka i njihovom hromatografskom
analizom. Mesta uzimanja uzoraka i učestalost uzimanja uzoraka utvrđeni su Programom dinamike
uzorkovanja na transportnom gasovodnom sistemu JP ’’Srbijagas’’. Kupac ima pravo da zahteva
češću kontrola kvaliteta od Programom propisane dinamike uzimanja uzoraka, pri čemu je
obavezan da plati sve troškove dodatne kontrole, ukoliko se utvrdi da je gas bio ugovorenog
kvaliteta. Očitavanje isporučenih količina gasa vrši se na mernom uređaju primopredaje gasa
između Prodavca i Kupca u prisustvu OS (na čijem se sistemu nalazi ugovoreno mesto
primopredaje) i Kupca, a očitana stanja se evidentiraju u Protokolu o primopredaji prirodnog
gasa.
Ukoliko predstavnik Kupca ne bude prisutan prilikom očitavanja isporučenih količina gasa,
merodavne i obostrano priznate su količine koje na mernom uređaju protoka gasa utvrdi OS na
čijem se sistemu nalazi ugovoreno mesto primopredaje, pri čemu se činjenica da predstavnik
Kupca nije prisuta, upisuje u Protokol koji OS dostavlja Kupcu na njegov zahtev. Ukoliko je
merni uređaj merilo protoka bez korektora ili je korektor neispravan, obračun isporučenih
količina gasa se vrši u skladu sa Uredbom. Kupac i Snabdevač imaju pravo da zahtevaju vanrednu
kontrolu ispravnosti mernog uređaja, ukoliko posumnjaju u njegovu ispravnost, pri čemu
troškove vanredne kontrole snosi ugovorna strana za koju se vanrednom kontrolom ustanovi da
nije bila u pravu.
Nakon izvršenog ispitivanja mernog uređaja eventualna korekcija obračuna utrošenihkoličina
gasa vrši se samo za sporni obračunski period.
Pravo Kupca na prigovor na račun
Član 8.
Na ispostavljen račun Kupac može podneti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja
računa.
Prigovor Kupca na račun prodavca ne odlaže obavezu plaćanja računa.
Prodavac je dužan da prigovor reši u roku od 8 (osam) dana od dana prijema prigovora. U slučaju
da je prigovor osnovan, Prodavac će izvršiti odgovarajuće ispravke računa i dostaviti ih
Kupcu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema prigovora.
U slučaju da Prodavac odluči da prigovor nije osnovan, o tome će pisanim putem
obavestiti Kupca uz obrazloženje odluke o prigovoru.
Rokovi plaćanja
Član 9.
Kupac se obavezuje da plaćanje po računu ispostavljenom u smislu člana 7. ovog Ugovora izvrši
najkasnije 15 dana od dana prometa.
U slučaju da Kupac ne plati račun u ugovorenom roku, Prodavac će Kupcu obračunati kamatu u
skladu sa Zakonom o zateznoj kamati.
U slučaju da Kupac, pored duga po računima ispostavljenim u skladu sa članom 8. ovog Ugovora,
duguje i kamatu i troškove sudskog postupka, Prodavac će Kupcu počev od prve naredne uplate
Kupca, uračunavanje ispunjenja ugovornih obaveza Kupca vršiti na način utvrđen članom 313.
Zakona o obligacionim odnosima.
Izmene i dopune ugovora
Član 10.
Izmene i dopune ovog ugovora zaključuju se isključivo u pisanoj formi:
1) na osnovu izmene zakonskih i podzakonskih propisa ili uslova Snabdevača,
2) na osnovu izmena i dopuna ugovora sa snabdevačima Prodavca, OTS, ODS ili OSS.
Ukoliko dođe do promena uslova korišćenja transportnih ili distributivnih sistema koji se
koriste za isporuku gasa do mesta primopredaje Kupcu, prodajna cena se menja po automatizmu u
skladu sa odobrenim regulisanim cenama i navedena promena cene se neće smatrati izmenom ili dopunom Ugovora.

Uslovi i način obustave isporuke
Član 11.
Prodavac ima pravo da Kupcu obustavi isporuku gasa u slučajevima i pod uslovima utvrđenim
Ugovorom, Zakonom, Uredbom i propisima donetim na osnovu Zakona.
Kupcu se može obustaviti isporuka gasa i na njegov zahtev, pod uslovima utvrđenim Ugovorom,
Zakonom, Uredbom i propisima donetim na osnovu Zakona.
Oslobađanje od odgovornosti (viša sila i drugi slučajevi)
Član 12.
Smatraće se da je nastupilo dejstvo više sile, ukoliko dođe do požara, poplave, zemljotresa,
eksplozije ili oštećenja gasovodnog sistema u Republici Srbiji, kao i usled akata nadležnih
državnih organa. Smatraće se da je nastupilo dejstvo više sile i kad dođe do prekida transporta
uvoznog gasa, kao i u slučaju dejstva više sile na gasnim objektima i instalacijama
Kupca.Nastupanje više sile ne utiče na obavezu plaćanja Kupca za isporučeni gas.
Raskid ugovora
Član 13.
Ugovor se može raskinuti sporazumno i u slučajevima predviđenim Zakonom o obligacionim
odnosima Republike Srbije.
Rešavanje sporova
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da će svaki spor koji nastane u vezi sa ovim ugovorom, nastojati da
reše mirnim putem, u duhu dobre poslovne saradnje.
U slučaju da se nastali spor ne može rešiti mirnim putem, sporove iz ovog Ugovora ili
povodom ovog Ugovora, rešavaće nadležni sud u Somboru.
Izmene i dopune ugovora
Član 15.
Izmene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pisanim putem. Biće punovažne i obavezivaće
Prodavca i Kupca samo one izmene i dopune koje su sačinili sporazumno u pisanoj formi.
Završne odredbe
Član 16.
Za sve odnose između ugovornih strana koji proisteknu iz primene Ugovora, a nisu
Ugovorom posebno regulisani, neposredno će se primeniti odgovarajuće odredbe Zakona o
obligacionim odnosima, kao i propisa iz člana 1. ovog ugovora.
Član 17.
Kupac ovim Ugovorom istovremeno potvrđuje, pod zakonskom odgovornošću, da su svi podaci i
kopije dokumenata koje je dao Prodavcu za potrebe zaključenja i praćenja ovog ugovornog odnosa
tačni i verodostojni originalnoj dokumentaciji.
Član 18.
Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po dva primerka za svaku Ugovornu stranu.

PRODAVAC KUPAC
Direktor Direktor
__________________ _______________
prof. Zoran Borak „

Izmene sačinila Komisija za javne nabavke.

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Одлука о додели уговора

Уговор о снабдевању гасом


Objavljeno: 30.01.2017.