JNMV-RADOVI NA ADAPTACIJI RASVETE U ŠKOLSKOJ ZGRADI I DVORIŠTU

Konkurs važi do 15.07.2017.

 

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" Sombor
tel/faks 025/412-371; tel. direktora 025/430-880
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Del.broj: 01-126/17
Dana: 07.07.2017.


Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („SL. Glasnik RS“ br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-126/2017 od 20.06.2017 godine, objavljujem


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE


Naziv naručioca: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“
Adresa naručioca: Sombor, Monoštorska ul. br.4.
Internet stranica naručioca: www.ilrsombor.edu.rs
E-mail adresa naručioca: ilrsombor@sbb.rs
Vrsta naručioca: ustanova
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti u otvorenom postupku
Vrsta predmeta: Radovi

Opis predmeta nabavke: U prilogu poziva

Oznaka predmeta nabavke: 45311100 –radovi na postavljanju elektro- instalacija i elektro-montažni radovi


Oznaka iz klasifikacije delatnosti odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke


Konkursnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na jedan od načina:
- lično/neposredno u prostorijama naručioca u Somboru Monoštorska ul. br.4, kancelarija sekretara škole svakim radnim danom u vremenu od 10,00 – 14,00 časova sve do isteka roka za dostavljanje ponuda,
- sa internet stranice naručioca www.ilrsombor.edu.rs
- sa sajta Portala za javne nabavke
- poštom/el.poštom ili kurirskom službom, ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na jedan od navedenih načina. Dokumentacija će u ovom slučaju biti poslata najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva, na zahtevani način i to o trošku ponuđača. Ukoliko se potencijalni ponuđač odluči za navedeni način preuzimanja konkursne dokumentacije, neophodno je da na ime troškova štampanja i dostavljanja iste na adresu ponuđača izvršiti uplatu u iznosu 500,oo dinara na račun naručioca 840-560660-13 .Naručilac ne snosi odgovornost za rok trajanja isporuke izvršene putem pošte i kurirske službe.
Ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju na jedan od navedenih načina i koji donesu odluku o aktivnom učešću u javnoj nabavci su u obavezi da popune, potpišu i overe 'Potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije' i istu neposredno, putem pošte ili skeniranu dostave na adresu naručioca ili na E-mail adresu: ilrsombor@sbb.rs
Napomena: Samo ponuđači koji dostave 'Potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije' isključivo u pisanom obliku (poštom, elektronskom poštom, faksom), mogu tražiti dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom najkasnije 5 (pet) radnih dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponude moraju biti pripremljene i podnete u skladu sa pozivom za podnošenje ponude i konkursnom dokumentacijom.
Ponuđač je dužan da ispunjava sve obavezne i dodatne uslove iz konkursne dokumentacije određene u skladu sa čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje na način definisan konkursnom dokumentacijom.
Ponuđač je dužan da prilikom podnošenja ponude dostavi tražene priloge kao i da popuni, potpiše i overi obrasce koji su dati u konkursnoj dokumentaciji, jer će se jedino ponuda koja bude dostavljena sa traženim prilozima i popunjenim, potpisanim i overenim obrascima uzeti u razmatranje.
Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je u pisanom obliku dostave u zapečaćenoj koverti/kutiji na adresu naručioca u Somboru, Monoštorska ul. br. 4. sa naznakom 'Ponuda za javnu nabavku radova br. 3/2017 , NE OTVARATI', najkasnije do dana 15.07.2017. godine do 13,00 časova.
Koverat/kutija na prednjoj strani mora imati zavodni pečat i broj ponuđača. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte/kutije naznači naziv, adresu, telefon i ime i prezime kontakt osobe ponuđača, kao i da li ponuđač nastupa samostalno, sa podizvođačem ili ponudu podnosi grupa ponuđača, kada je neophodno naznačiti naziv, sedište za svakog člana i naznačiti ko je nosilac posla - ovlašćeni član grupe.
Ponuđač je u obavezi da ponudu, obrasce i dokaze zahtevane konkursnom dokumentacijom dostavi u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvoreno i upakovano na način da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedini listovi, odnosno prilozi kao i da se prilikom otvaranja ponude sa sigurnošću može utvrditi da se ponuda prvi put otvara.

Napomena: dokumente finansijskog obezbeđenja upakovati neoštećene sa ostalom traženom dokumentacijom.
Naručilac će prilikom prijema ponuda na koverti/kutiji obeležiti 'Vreme, evidencioni broj i datum prijema ponude' prema redosledu prispeća. Svim ponuđačima koji ponudu dostave neposredno naručilac predaje 'Potvrdu o prijemu ponude'.Ponude koje budu stigle do navedenog roka smatraće se 'Blagovremenom ponudom' i uzeće se u razmatranje.
Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
Napomena: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, bez obzira da li je poslao ponudu običnom, preporučenom pošiljkom ili putem brze pošte, relevantna je jedino činjenica kada je naručilac ponudu primio, odnosno da li je naručilac primio ponudu pre isteka roka za podnošenje ponuda (u kojoj situaciji će ponuda biti blagovremena), te nije relevantan momenat kada je ponuđač poslao ponudu.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda tj. dana 15.07.2017. godine u 13.00 časova u prostorijama naručioca u Somboru, Monoštorska ul. br. 4, kancelarija direktora.
Na otvaranju ponuda mogu da prisustvuju predstavnici ponuđača koji treba da prilikom pristupanja na postupak otvaranja ponuda dostave overeno i potpisano ovlašćenje od strane ovlašćenog predstavnika ponuđača koje glasi na njihovo ime i da članu komisije koji je zadužen daju na uvid ličnu kartu ili drugi važeći dokument radi identifikacije lica.

Period realizacije ugovora: Maksimalno 50 dana potpisivanja ugovora.

Cena: tržišna, u svemu prema dostavljenoj ponudi.

Način i kriterijumi za dodelu ugovora: Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvođenja radova.

Naručilac će doneti Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 03/2017 posle otvaranja ponuda.

Dodatne informacije se mogu dobiti do isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana na tel: 025/412-371 od 09,00 do 13,00 časova.

Lica za kontakt: Zoran Borak, direktor škole i Jelena Nikolić, sekretar škole. tel: 025/412-371

D I R E K T O R

prof. Zoran Borak

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Обавештење о заључивању уговора

Одлука о додели уговора

Уговор за адаптацију расвете


Objavljeno: 08.07.2017.