JNMV-- ekskurzije učenika VIII razreda u školskoj 2017/2018. godini

Konkurs važi do 06.10.2017.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
ul. Monoštorska br.8., tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Br: 01-194/17
Dana: 20.09.2017.g.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (' Službeni glasnik RS“ broj 124/12 i 68/2015) u daljem tekstu ZJN, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-194/17 od 15.09.2017. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 01-194-1/17, OŠ ' Ivo Lola Ribar ' Sombor kao naručilac, objavljuje :

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
u postupku javne nabavke male vrednosti usluga- ekskurzije učenika VIII razreda u
školskoj 2017/2018. godini
JHMB br.4/2017

1. PODACI O NARUČIOCU
Osnovna škola ' Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ulica br.8 ;
25000 Sombor
Internet stranica: www.ilrsombor. edu.rs

2. VRSTA NARUČIOCA
Naručilac iz člana 2. stav.1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti usluga pod rednim brojem 4. za tekuću 2017. godinu.

4. PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke su usluge organizovanja i izvođenja ekskurzija za učenike za školsku 2017/2018. godinu.

5. NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI:
63516000 – usluge organizacije putovanja.

6. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ' Najniža ponuđena cena '.

7. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki ili neposredno kod naručioca.

8. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE
Ponuđači podnose pisane ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda objavljenima na Portalu javnih nabavki . Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti, na adresu naručioca sa naznakom ' Ponuda za javnu nabaku male vrednosti usluga - ekskurzija učenika 8. razreda u školskoj 2017/2018. godini JHMB br.02/2015 – NE OTVARATI '. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu, kontakt osobu, telefon i faks podnosioca ponude.
Ponude se dostavljaju neposredno u sekretarijat Naručioca svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 ili poštom.
Rok do koga ponude moraju stići na navedenu adresu je petak 29.09.2017. godine do 12:30 časova.
Ponuda koja ne bude stigla do navedenog roka smatraće se neblagovremenem.
Neblagovremene ponude neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

9. MESTO,VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda obaviće se u petak 29.09.2017. godine u 13:00. časova, u prostorijama naručioca u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača.

10. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU
UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA
Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda Komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA I ZAKLJUČENJA UGOVORA
Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 8 ( osam ) dana od dana otvaranja ponuda.
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. Tačka 5) Zakona.

12. LICE ZA KONTAKT
Jelena Nikolić, sekretar, tel. 025/412-371;
e-mail:sekretarilr@gmail.com

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD SOMBOR
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"
Monoštorska ul.br.4, tel/faks 025/412-371; tel. direktora 025/430-880
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Del.broj: 01-194/17
Dana: 27.09.2017.

IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDE
I KONKURSNE DOKUMENTACIJE JNMV 4/2017.

U POZIVU na drugoj strani u tački 8. i 9. datum „29.09.2017.“ zamenjuje se datumom „06.10.2017.“
U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI menja se sledeće:
- na 1. strani kod sintagmi: „Rok za dostavljanje ponuda“ i „Javno otvaranje ponuda“ datum „29.09.2017.“ zamenjuje se datumom „06.10.2017.“
- na 6. strani u poglavlju „III OPIS USLUGE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA“ menja se tekst Plana i programa dvodnevne ekskurzije za učenike osmog razreda, koji glasi:
„ Putni pravac: Sombor – Smederevska tvrđava -Veliko Gradište- Kladovo - hidroelektrana Đerdap – Lepenski Vir- Sombor
Vreme realizacije: druga polovina oktobra 2017. godine
Okvirni broj učenika: najmanje 77 (broj uslovljen odlukama roditelja);
Sadržaji:
1. dan
Polazak u ranim jutarnjim časovima. Putovanje preko Beograda, Požarevca Obilazak Smederevske tvrđave. Pauza kod Velikog Gradišta na Srebrnom jezeru. Smeštaj u hotelu u Kladovu. Večera.
2. dan
Doručak. Obilazak hidroelektrane Đerdap. Ručak u hotelu. U povratku prema Somboru, obilazak arheološkog lokaliteta Lepenski Vir. Dolazak u Sombor do 22 h.
USLOVI PUTOVANJA
Pratilac grupe ispred agencije/turistički vodič za svaku od poseta
Prevoz: visokokomforni autobus turističke klase
Jedan pansion u hotelu
Prevoz se ne sme vršiti noću u vremenu od 22 do 05 sati
U cenu uračunati sve troškove za traženi program, gratise za nastavnike-odeljenjske starešine (4), pripadajući broj gratis mesta za učenike. U cenu aranžmana ne uračunavati dnevnice nastavnika.“

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

 Odluku o dodeli ugovora možete videti ako kliknete na link: Odluka o dodeli ugovora

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Одлука о додели уговора

Уговор екскурзија 8. разреда 2017./2018.


Objavljeno: 15.10.2017.