JNMV- prevoz učenika 2. polugodište šk. 2017/2018.

Konkurs važi do 10.01.2018.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
ul. Monoštorska br.8., tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Br: 01-1/18
Dana: 03.01.2018.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (' Službeni glasnik RS“ broj 124/12 i 68/2015) u daljem tekstu ZJN, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01/2018, od 28.12.2017. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 01-291-1/17, OŠ' Ivo Lola Ribar ' Sombor kao naručilac, objavljuje :

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
u postupku javne nabavke male vrednosti usluga-u
JHMB br.01/2018

1. PODACI O NARUČIOCU
Osnovna škola ' Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ulica br.8 ;
25000 Sombor
Internet stranica: www.ilrsombor.edu.rs

2. VRSTA NARUČIOCA
Naručilac iz člana 2. stav.1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti pod rednim brojem 1. za tekuću 2018. godinu u otvorenom postupku.

4. PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke je- usluga prevoza učenika za dolazak i odlazak iz škole u 2. polugodištu u šk.2017/2018.godine.
5. NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI:
60100000 – usluge drumskog prevoza

6. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „Najniža ponuđena cena“.

7. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki ili neposredno kod naručioca.

8. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE
Ponuđači podnose pisane ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda objavljenima na Portalu javnih nabavki . Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti, na adresu naručioca sa naznakom ' Ponuda za javnu nabavku br.01/2018 – usluga prevoza učenika za dolazak i odlazak iz škole u 2. polugodištu u šk.2017/2018.godine - NE OTVARATI'. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu, kontakt osobu, telefon i faks podnosioca ponude.
Ponude se dostavljaju neposredno u sekretarijat Naručioca svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do14,00 ili poštom.
Rok do koga ponude moraju stići na navedenu adresu je 10.01.2018 godine do 15,00 časova.
Ponuda koja ne bude stigla do navedenog roka smatraće se neblagovremenem.
Neblagovremene ponude neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

9. MESTO,VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda obaviće se 10.01.2018. godine u 15,30 časova, u prostorijama naručioca u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača.

10. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA
Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda Komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA I ZAKLJUČENJA UGOVORA
Odluka o dodeli ugovora biće doneta je u danu otvaranja ponuda.
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je ugovor dodeljen posle proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. Tačka 5) Zakona.

12. LICE ZA KONTAKT
Jelena Nikolić, sekretar, tel. 025/412-371;
e-mail:sekretarilr@gmail.com

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" SOMBOR
Monoštorska ul.br.4, tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Del.broj: 01-1-1/18
Dana: 04.01.2018.

IZMENA POZIVA I KONKURSNE DOKUMENTACIJE JNMV 1/2018.


U pozivu za podnošenje ponude menja se sledeće:
1. na strani 2. u tački 8. stav 3. kod datuma u broj „10.“ zamenjuje se brojem „11.“
2. na strani 3. u tački 9. kod datuma broj „10.“ zamenjuje se brojem „11.“, a u tački 12. – LICE ZA KONTAKT- postojeći tekst se zamenjuje tekstom „Zoran Borak, direktor, tel 025/412-371 i 025/430-88, e-mail: ilrsombor@sbb.rs .

U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI menja se sledeće:
1. Na naslovnoj 1. strani kod sintagme: „Rok za dostavljanje ponuda“ tekst „10.01.2018.godine do 15,00 časova“ zamenjuje se tekstom „11.01.2018. godine do 15,00 časova“, a kod sintagme „Javno otvaranje ponuda“ tekst „10.01.2018.godine u 16,00 časova“ zamenjuje se tekstom „11.01.2018. godine u 15,30 časova“
2. na str.4. u poglavlju III podnaslov – TEHNIČKI OPIS – u stavu 2. briše se reč “(zonske)“, a u stavu 3. broj. „15“ zamenjuje brojem „17“.
3. na str. 6. u koloni – DODATNI USLOVI: 2. POSLOVNI KAPACITET- ispred reči „godine“ ubacuje broj „3“
4. na 7. strani u poglavlju IV u koloni - DODATNI USLOVI: 4. KADROVSKI KAPACITET- menja se tekst 2. alineje tako da ista glasi:
„da ima radno angažovana minimalno 4 vozača sa 5 godina radnog iskustva na poslovima prevoza dece“
5. na str. 10. u poglavlju V tač.2. u 7. stavu kod datuma broj „10.“ zamenjuje se brojem „11.“
6. na str.13. u poglavlju V u tački 9.1. u 2.stavu ispravlja se tehnička greška, tako da se reč “preteća“ zamenjuje rečju „prateća“
7. na str.14. tač.13. u 1. stavu iza reči „održaće se“, a pre reči „časova“ briše ѕe postojeći tekst, a ubacuje se tekst “11.01.2018.g. u 15,30“
8. na str.19. u poslednjem redu druge tabele kod „Rok pružanja usluga“ kod datuma broj „15“ zamenjuje se brojem 17.“
9. na 25. strani u poglavlju -IX MODEL UGOVORA- menja se tekst stava 3. u čl.4. , tako da isti glasi:
„Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom škole za 2018.godinu. Obaveze koje dospevaju u 2018.g. mogu biti realizovane najviše do iznosa koji će za tu namenu biti odobrene u toj budžetskoj godini“

 

                                                                     KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Одлука о додели уговора- превоз ученика


Objavljeno: 04.01.2018.