JNMV-4/2018.-PRIRODNI GAS ZA GREJANJE

Konkurs važi do 19.01.2018.

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Del. broj: 01-4/2018
Dana: 10.01.2018.

Na osnovu člana 39 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj JNMV 4/2017 od 05.01.2018. godine OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ Sombor, Monoštorska br.4. objavljuje
P O Z I V
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj JNMV 4/2018
za nabavku dobara - prirodnog gasa za potrebe grejanja


Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća, strana pravna lica koja dostave dokaz o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Konkursnom dokumentacijom naručioca.
Sastavni deo konkursne dokumentacije čini specifikacija potrebne prirodnog gasa.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “za javnu nabavku male vrednosti; nabavka prirodnog gasa za potrebe grejanja JNMV 4/2018”, sa upisanim nazivom i adresom ponuđača, imenom osobe za kontakt, brojem kontakt telefona; na poleđini koverte; i naznakom “ne otvarati” najkasnije do 19.01.2017. godine do 12,30 časova, poštom na adresu: OŠ „IVO LOLA RIBAR“ , 25000 Sombor, ul.Monoštorska broj 8, ili lično svakog radnog dana od 7-14 časova.
Blagovremena je ponuda koja pristigne naručiocu do datuma i časa naznačenih u Javnom pozivu.
Ponuda se dostavlja u formi koja onemogućava ubacivanje ili uklanjanje pojedinih dokumenata nakon otvaranja ponude.
Ponuđač može u pisanoj formi tražiti od naručioca dodatne informacije, ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva ponuđača, poslati odgovor ponuđaču u pisanoj formi i istovremeno će tu informaciju objaviti na portalu Uprave za javne nabavke i na svojoj internet stranici. Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja izmene ili dopune dostavi elektronskom poštom svim ponuđačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju, kao i da izmene i dopune objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Naručilac može, na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama, da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci. Odluku o obustavi postupka naručilac donosi i u slučaju kada se nisu stekli uslovi za donošenje odluke o dodeli ugovora, na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac je dužan da u odluci o obustavi postupka javne nabavke odluči o troškovima pripremanja ponude od člana 88 stav 3. ovog Zakona.
Ponude koje pristignu do navedenog roka smatraće se blagovremenim. Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neblagovremenu ponudu, neotvorenu podnosiocu ponude, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.
Otvaranje ponude je javno i može mu prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.
Otvaranje ponuda će se obaviti dana 19.01.2018. godine u 13,00 časova u prostorijama OŠ „IVO LOLA RIBAR“ Sombor.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.
Odluka o dodelu ugovora biće doneta saglasno članu 108. Zakona o javnim nabavkama, u okvirnom roku od 3 (tri) dana od otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda o roku od 3 (tri) dana od dana njenog donošenja. Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca, ili preko telefona: 025-412-371 – Zoran Borak.
                                                         Komisija za javne nabavke

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Одлука о додели уговора

Уговор о снабдевању гасом


Objavljeno: 11.01.2018.