JNMV-5/2019 UŽINA

Konkurs važi do 24.01.2019.


OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Monoštorska br. 6a
E-mail: ilrsombor@sbb.rs
Tel/fah: 025/412-371
Del.broj: 01-5/19
Dana: 16.01.2019.godine

Na osnovu člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-5/19 od 16.01.2019.godine, naručilac Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska br.6a objavljuje:


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA


U postupku javne nabavke male vrednosti br. 05/2019 usluge– nabavka užine za učenike OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor za 2019.godinu.

1) Podaci o naručiocu: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ulica 6a

2) Vrsta naručioca: Ustanova za osnovno obrazovanje.

3) Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti.

4) Predmet nabavke: nabavka usluge- dobavljanje užine za učenike po partijama
oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
partija 1: 15612500- pekarski proizvodi,
partija 2: 15300000- voće
partija 3: 15500000- mlečni proizvodi

5) Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

6) Način podnošenja ponuda: Ponuda se podnosi neposredno, u sekretarijat škole svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 časova, ili putem pošte na adresu:
Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ul.br.6a, sa naznakom ,,Ponuda za javnu nabavku male vrednosti- užina za učenike, broj 05/2019-NE OTVARATI”.
Ponuda mora u celini biti pripremljena u skladu sa Konkursnom dokumentacijom.

7) Rok za podnošenje ponuda: 24.01.2019. godine do 11,30 časova.

8) Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: sve blagovremene ponude biće javno otvorene u prisustvu Komisije u prostorijama Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ul.br.6.a, dana 24.01.2019. sa početkom u 12,00 časova.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo predstavnika dokažu predajom ovlašćenja Komisiji. Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u Pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

9) Rok za donošenje odluke: 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda.

10) Lice za kontakt: sekretar škole Jelena Nikolić , e-mail: sekretarilr@gmail.com

 

Komisija za javne nabavke

 

 

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора


Objavljeno: 01.04.2019.