JNMV - Električna energija 01/2020.

Konkurs važi do 22.01.2020.

OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Del. br.01-3/2020
JNMV broj:01/2020
Datum: 14.01.2020.

Na osnovu člana 39, 55, 57 i 60. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS", br. 124/12, 14/16 i 68/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti del. broj 03/2020 od 13.01.2020. godine, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ iz Sombora (u daljem tekstu: Naručilac) upućuje


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
u postupku javne nabavke male vrednosti redni br. 01/2020
nabavka električne energije – potpuno snabdevanje

 

1. Opšti podaci o naručiocu:

Naziv naručioca: Osnovna škola „IVO LOLA RIBAR“
Adresa naručioca: Monoštorska br. 6a, 25000 Sombor
Internet stranica naručioca: www.ilrsombor.edu.rs
Matični broj:…………………………………………08062714
Šifra delatnosti: ……………………………...…. 85.20
PIB: …………………………………………………. 101841787
Tekući račun: ……………………..…………………840-560660-31 Telefon/faks: 025/412-371
E-pošta: ilrsombor@sbb.rs
Kontakt osoba: Zoran Borak

2. Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Vrsta predmeta javne nabavke: dobra
Opis predmeta nabavke: električna energija
Naziv iz opšteg rečnika nabavke: električna energija Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000

4. Ne sprovodi se rezervisana javna nabavka

5. Ne sprovodi se elektronska licitacija

6. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke portal.ujn.gov.rs ili sa internet adrese Naručioca www.ilrsombor.edu.rs.

7. Nabavka nije oblikovana po partijama.
Tehničke specifikacije i količina predmeta javne nabavke definisane su konkursnom
dokumentacijom za period važenja ugovora zaključenim sa izabranim ponuđačem, s tim
što naručilac zadržava pravo odstupanja od istih (manje ili više) u zavisnosti od
potreba.
8. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđen ucenu, naručilac će dodeliti ugovor onom ponuđaču koji ima više sprovedenih transakcija.
9. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuđač ponudu podnosi
neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se
prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Poželjno
je da ponuđač obrasce i dokaze zahtevane konkursnom dokumentacijom poveže trakom
(jemstvenikom) u celinu, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili
zamenjivati pojedini listovi, odnosno prilozi. Na poleđini koverte (pošiljke)
obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, osobu za kontakt i broj telefona lica za
kontakt kao i to da li ponuđač nastupa samostalno ili ponudu podnosi grupa ponuđača,
kada je neophodno naznačiti ko je ovlašćeni član grupe - predstavnik grupe ponuđača.
Ponudu dostaviti na adresu: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Monoštorska br. 6a 25000 Sombor, sa naznakom: "Ponuda za JNMV br.01/2020.-električna energija - NE OTVARATI".
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 22.01.2020. godine do 12,30 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se
ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema
redosledu prispeća. Ponuda se može dostaviti neposredno u kancelariji sekretara
Naručioca, svakog radnog dana od 08 do 14 časova.
Ponuda koju Naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
10. Mesto, vreme, i način otvaranja ponuda: Sve blagovremeno prispele ponude biće javno otvarane u prisustvu svih zainteresovanih lica i Komisije za javne nabavke, u kancelariji direktora škole, Monoštorska br. 6a, 25000 Sombor, poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 22.01.2020.godine u 13,00 časova.
11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnik Ponuđača pre početka postupka otvaranja ponuda mora predati Komisiji za javnu nabavku pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.

12. Rok za donošenje odluke: 3 dana od dana otvaranja ponuda

Sve dodatne informacije, pojašnjenja i eventualne izmene i dopune konkursne dokumentacije, objavljivaće se na internet stranici Naručioca i na portalu Uprave za javne nabavke.

 

 

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Измена докумнетације

Одлука о додели уговора


Objavljeno: 27.01.2020.