JNMV 03 - Ekskurzije

Konkurs važi do 07.02.2020.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
ul. Monoštorska br.6a, tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Br: 01-15/20
Dana: 29.01.2020.g.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ('' Službeni glasnik RS“ broj 124/12 i 68/2015)- u daljem tekstu ZJN, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/2020 od 28.01.2020. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 01-15/2020 od 28.01.2020, OŠ '' Ivo Lola Ribar '' Sombor kao naručilac, objavljuje :

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
u postupku javne nabavke male vrednosti usluga- nastave u prirodi uč. 3. i 4. razreda i ekskurzije uč. 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7. razreda u šk. 2019/2020. godini
JHMB br.03/2020

1. PODACI O NARUČIOCU
Osnovna škola '' Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ulica br.6a;
25000 Sombor
Internet stranica: www.ilrsombor. edu.rs

2. VRSTA NARUČIOCA
Naručilac iz člana 2. stav.1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti usluga pod rednim brojem 3 za tekuću 2020. godinu.

4. PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke su usluge organizovanja i izvođenja nastave u prirodi i ekskurzija za učenike za školsku 2019/2020. godinu.

5. NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI:
63516000 – usluge organizacije putovanja.

6. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je '' Najniža ponuđena cena ''.

7. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki ili neposredno kod naručioca.

8. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE
Ponuđači podnose pisane ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda objavljenima na Portalu javnih nabavki . Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti, na adresu naručioca sa naznakom '' Ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga 03/2020 – NE OTVARATI ''. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu, kontakt osobu, telefon i faks podnosioca ponude.
Ponude se dostavljaju neposredno u sekretarijat Naručioca svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 ili poštom.
Rok do koga ponude moraju stići na navedenu adresu je 07.02.2020. godine do 11:00 časova.
Ponuda koja ne bude stigla do navedenog roka smatraće se neblagovremenem.
Neblagovremene ponude neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

9. MESTO,VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda obaviće se 07.02.2019. godine u 11,30. časova, u prostorijama naručioca u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača.

10. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU
UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA
Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda Komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA I ZAKLJUČENJA UGOVORA
Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 8 ( osam ) dana od dana otvaranja ponuda.
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. Tačka 5) Zakona.

12. LICE ZA KONTAKT
Jelena Nikolić, sekretar, tel. 025/412-371;
e-mail:sekretarilr@gmail.com

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Исправка техничка документација

Одлука о дедели уговора


Objavljeno: 01.02.2020.