JNMV - FTO 04

Konkurs važi do 11.02.2020.

OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
ul. Monoštorska br.6a, tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Br: 01-20-2/2020
Dana: 04.01.2020.g.

Poziv za podnošenje ponuda- JNMV 04/2020- FTO i PPZ obezbeđenje

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 114/15 i 68/15), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, broj 29/2013) i Odluke o pokretanju postupka broj 01-20/2020 od 28.01.2020. godine, naručilac OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor poziva sva zainteresovana lica da podnesu svoju pisanu ponudu, u skladu sa konkursnom dokumentacijom, za nabavku usluge – FIZIČKO, TEHNIČKO I PPZ OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR u 2020.godini, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Poziv za podnošenje ponuda biće objavljen zajedno sa konkursnom dokumentacijom na Portalu javnih nabavki.
Sva obaveštenja vezana za predmetnu javnu nabavku (obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, obaveštenje o izmenama ili dopunama konkursne dokumentacije, obaveštenje o dodatnim informacijama, pojašnjenjima ili odgovorima na pitanja ponuđača i sl.), naručilac će blagovremeno objavljivati na Portalu javnih nabavki.
Naručilac ne snosi odgovornost ukoliko ponuđač nema saznanja o objavljenim dokumentima na Portalu za javne nabavke.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove iz člana 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost navedenih uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona o javnim nabavkama. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova su bliže određeni konkursnom dokumentacijom. Ispunjenost uslova ponuđači dokazuju dostavljanjem dokumenata navedenih u konkursnoj dokumentaciji. Ponuda mora biti pripremljena i podneta u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije sva zaniteresovana lica mogu izvršiti na Portalu javnih nabavki.
Rok za podnošenje ponuda na adresu naručioca je najdalje do 11.02.2020. do12,30 časova.
Ponuđač ponudu podnosi neposredno (lično) ili putem pošte.
Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, a naručilac će na koverti odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac predaje ponuđaču potvrdu prijema ponude.
Ponude se podnose na adresu Naručioca: OŠ ”Ivo Lola Ribar“, Monoštorska broj 6a, 25000 Sombor, putem pošte ili neposredno u kancelariji sekretara škole, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku male vrednosti FIZIČKO, TEHNIČKO I PPZ OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR u 2020.godini – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača, broj telefona i osoba za kontakt.

Blagovremenom ponudom smatra se ponuda, koja je primljena i overena pečatom prijema u kancelariji sekretara škole, a koja stigne naručiocu u roku određenom za podnošenje ponuda odnosno do 11.02.2020. godine do 12,30 časova.
Neblagovremenom ponudom smatra se ponuda koja je primljena po isteku roka i sata određenih u pozivu za podnošenje ponuda.
Odgovarajućom ponudom smatra se ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.
Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke;
Otvaranje ponuda je javno. Prispele ponude će biti komisijski otvorene u prostorijama naručioca, dana 11.02.2020.godine u 13,00 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnik ponuđača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda i aktivno učestvovati, dužan je da Komisiji za javnu nabavku preda pisano ovlašćenje koje mora biti overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko predstavnik ponuđača ne dostavi navedeno ovlašćenje, predstavnik će biti tretiran kao opšta javnost i neće moći da aktivno učestvuju u postupku otvaranja. Ukoliko otvaranju ponuda prisustvuje zakonski zastupnik ponuđača, neophodno je da se kao takav legitimiše putem izvoda iz Agencije za privredne registre i ličnog dokumenta (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i dr.).

 

 

 

 

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Измена документације


Objavljeno: 04.02.2020.