NBPZ broj 01/2021 - usluge FTO škole u 2021. god

Konkurs važi do 19.01.2021.

OSNOVNA ŠKOLA„IVO LOLA RIBAR“
25000 SOMBOR
Monoštorska br. 6a
E-mail: ilrsombor@sbb.rs
Tel/fah: 025/412-371
Del.broj: 01-2/2021
Dana: 12.01.2021.godine

 

P O Z I V
za dostavljanje ponuda - NBPZ broj 01/2021


Pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavku usluge fizičko- tehničkog obezbeđenja koja je planirana u Planu nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.g. OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Somboru pod red br. 1. (NBPZ br.01/2021), a u skladu sa članom 27. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Ponudu dostaviti na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva. Obavezno popuniti sve podatke i dostaviti zahtevanu dokumentaciju - dodatni uslovi.

OPŠTI DEO

1. Sprovodi se otvoreni postupak nabavke: NBPZ-01/2021
2. Vrsta postupka nabavke:usluga
3. Predmet nabavke: Usluga fizičko - tehničkog obezbeđenja škole
4. CPV –79710000-4 Usluge obezbeđenja
5. Procenjena vrednost nabavke: /dinara bez PDV-a (Podatak o procenjenoj vrednosti neće se objavljivati javno; pozicija Finansijskog plana - konto 424911.
6. Sredstva u iznosu iz prethodne tačke za realizaciju predmetne javne nabavke obezbeđena su iz budžetskih sredstava, na osnovu Finansijskog plana škole za 2021. g.
7. Kriterijum za ocenu ponuda: najniža ponuđena cena
Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije
8. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o nabavci usluga.

9. Ostale napomene
Razlozi zbog kojih ponuda može biti odbijena:
Naručilac će odbiti ponudu ako:
 je ponuda neblagovremena, neprihvatljiva i neodgovarajuća
 ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku
 ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.
OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor zadržava pravo, ukoliko utvrdi da je u Ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, ne potpiše ugovor sa Ponuđačem.

Rok izvršenja usluge:
Vršilac usluge se obavezuje da će izvršiti svoje zadatke u skladu sa ponudom. Usluga se izvršava u skladu sa potrebama naručioca.
Rok za izvršenje usluge je u skladu sa potrebama Naručioca. Komunikacija između Naručioca i Vršioca usluge se vrši pisanim putem.

Uslovi plaćanja:
Plaćanje će se vršiti u roku od 45 dana od dana prijema uredne fakture pružaoca usluga
Rok za dostavljanje ponuda: 19.01.2021. godine do 12.00 časova.
Otvaranje ponuda: 19.01.2021. godine u 12.00 časova.
Način dostavljanja ponuda: poštom na adresu OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor, Monoštorska ul. 6a

U prilogu vam dostavljamo Obrazac Ponude i Specifikaciju.

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

1.Da raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom, odnosno:

- da ponuđač nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri) godine od dana objavljivanja poziva, a ako je data zajednička ponuda svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da dokaže da nije bio u blokadi u poslednje 3 (tri) godine od dana objavljivanja poziva.
Dokaz (proverava naručioc): Sajt NBS-a o broju dana nelikvidnosti.

2. Da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom:
- Da raspolaže sa minimum 2 (dva) vozila;
- Da poseduje odnosno raspolaže sa najmanje 8 (osam) komada sredstava veze koji su umreženi (mobilni i/ili fiksni i/ ili radio stanicu).
Dokazuje:
- Kopija saobraćajne dozvole za vozilo, fotokopija knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava i/ili ugovor o zakupu ili lizingu.
- Poslednji račun (za telefone) ili odgovarajući drugi dokazi (npr. ugovori ..) o posedovanju odnosno raspolaganju traženih tehničkih kapaciteta;

3. Da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom:
Da je u protekloj 2020.godini zaključio minimum 3 ugovora o pružanju fizičko-tehničkog obezbeđenja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (predškolske ustanove, škole ili fakulteti)
Dokaz: kopije Ugovora o vršenju navedenih usluga

4. Da raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom:
- da ima minimum 8 zaposlenih koji poseduju legitimaciju službenika obezbeđenja i uverenje o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima zaštite od požara, izdat od starane MUP-a.

Lica koja će biti angažovana u školi na poslovima obezbeđenja treba da ispunjavaju sledeće uslove (za 2 lica):

- da poseduju legitimaciju SlOb (izdata od MUP-a R.Srbije), da imaju završenu obuku iz oblasti zaštite od požara i Sertifikat o uspešno završenoj obuci po modulu: komunikologija sa specifičnim socijalnim grupama uz Program stručne obuke za vršenje poslova FTZ.

Dokaz: Kopija M obrasca navedenih lica, kopija Legitimacije SlOb, Uverenja (za ZOP) i Sertifikata.

5. Da ponuđač u svom poslovanju primenjuje tražene standarde i i poseduje određene licence:
• SRPS, ISO 9001:2015 – za područje sertifikacije: pružanje usluge fizičke, protivpožarne i tehničke zaštite imovine.
• ISO 14001:2015 – za područje sertifikacije: pružanje usluge fizičke, protivpožarne i tehničke zaštite imovine.
• ISO 27001:2014 – za područje sertifikacije: pružanje usluge fizičke, protivpožarne i tehničke zaštite imovine.
• ISO 37001:2017 – za područje sertifikacije: pružanje usluge fizičke, protivpožarne i tehničke zaštite imovine.
• SRPR A.L2.002:2015- sertifikat o kontrolisanju Privredne komore Srbije za oblast kontrolisanja - fizička zaštita;
• Licencu za vršenje poslova fizičko tehničke zaštite
• Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (izdata od strane MUP-a).

Dokaz: Fotokopija traženih Sertifikata i Licenci.
Napomena: Ponuđač je dužan da u toku trajanja Ugovora produžava važnost sertifikata ukoliko on istekne i dostavi fotokopiju.

 

Ovlašćeno lice

Jelena Nikolić

 

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Образац понуде

Модел уговора


Objavljeno: 12.01.2021.