FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR

Konkurs važi do 23.02.2015.


OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
Monoštorska ul. br.8, tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Br: 01-41/15
Dana: 11.02.2015.g.
                                   Poziv za podnošenje ponuda
Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama ('Službeni glasnik RS', br. 124/2012), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“, broj 29/2013) i Odluke o pokretanju postupka broj 01-41/1 od 28.01.2015.godine, naručilac OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor poziva sva zainteresovana lica da podnesu svoju pisanu ponudu, u skladu sa konkursnom dokumentacijom, za nabavku usluge – FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA OŠ „IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Poziv za podnošenje ponuda biće objavljen zajedno sa konkursnom dokumentacijom na Portalu javnih nabavki, internet adresa http://portal.ujn.gov.rs.
Sva obaveštenja vezana za predmetnu javnu nabavku (obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, obaveštenje o izmenama ili dopunama konkursne dokumentacije, obaveštenje o dodatnim informacijama, pojašnjenjima ili odgovorima na pitanja ponuđača i sl.), Naručilac će blagovremeno objavljivati na Portalu javnih nabavki.
Naručilac ne snosi odgovornost ukoliko ponuđač nema saznanja o objavljenim dokumentima na Portalu za javne nabavke iz prethodnog stava.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove iz člana 75. stav 1.i dodatne uslove propisane u čl. 76 Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost navedenih uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 77. Zakona o javnim nabavkama. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova su bliže određeni konkursnom dokumentacijom. Ispunjenost uslova ponuđači dokazuju dostavljanjem dokumenata navedenih u konkursnoj dokumentaciji. Ponuda mora biti pripremljena i podneta u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije sva zaniteresovana lica mogu izvršiti na Portalu javnih nabavki.
Rok za podnošenje ponuda na adresu naručioca je najdalje do 23.02.2015. do 10,00 časova.
Ponuđač ponudu podnosi neposredno (lično) ili putem pošte.
Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, a naručilac će na koverti odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac predaje ponuđaču potvrdu prijema ponude.
Ponude se podnose na adresu naručioca: OŠ «IVO LOLA RIBAR», Monoštorska ul. broj 8, 25000 Sombor, putem pošte ili neposredno u kancelariju sekretara škole, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. 2/2015 -FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA OŠ „IVO LOLA RIBAR“SOMBOR – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača, broj telefona i osoba za kontakt.
Blagovremenom ponudom smatra se ponuda, koja je primljena i overena pečatom prijema u kancelariji sekretara škole, a koja stigne naručiocu u roku određenom za podnošenje ponuda odnosno do 23.02.2015. godine do 10,00 časova. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Neblagovremenom ponudom smatra se ponuda koja je primljena po isteku roka i sata određenih u pozivu za podnošenje ponuda.
Odgovarajućom ponudom smatra se ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrđeno da potpuno ispunjava sve uslove prpisane konkursnom dokumentacijom.
Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke;
Otvaranje ponuda je javno. Prispele ponude će biti komisijski otvorene u prostorijama Naručioca, dana 23.02.2015.godine u 11,00 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnik ponuđača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda i aktivno učestvovati, dužan je da Komisiji za javnu nabavku preda pisano ovlašćenje koje mora biti overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko predstavnik ponuđača ne dostavi navedeno ovlašćenje, predstavnik će biti tretiran kao opšta javnost i neće moći da aktivno učestvuju u postupku otvaranja. Ukoliko otvaranju ponuda prisustvuje zakonski zastupnik ponuđača, neophodno je da se kao takav legitimiše putem ličnog dokumenta (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i dr.). Po okončanju postupka javnog otvaranja ponuda, naručilac će vratiti neblagovremeno podnete ponude neotvorene, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
                                    KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE
OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"S O M B O R
Monoštorska ul. br.8, tel/faks 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Br: 01-41-1/15
Dana: 12.02.2015.
                                   ISPRAVKA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
1. U Pozivu za podnošenje ponuda menja se sledeće:
- na prvoj strani umesto datuma „23.“ se ubacuje datum: „24.“
(Napomena: odnosi se na rok za podnošenje ponuda),
- na drugoj strani, na dva mesta, umesto datuma „23.“ ubacuje se datum „24.“
(Napomena: odnosi se na rok za podnošenje ponuda i rok za otvaranje ponuda)
2. Na naslovnoj strani konkursne dokumentacije menja se:
- rok za dostavljanje ponuda, tako da umesto datuma „23.“ se ubacuje datum:
„24.“,
- rok za otvaranje ponuda, tako da umesto datuma „23.“ se ubacuje datum „24.“
3. Na strani 14. Konkursne dokumentacije menja se tekst alineje: „da
poseduju stručni protivpožarni ispit koji izdaje MUP“, tako tekst alineje
sada glasi:
- „Da su osposobljeni da pružaju protivpožarnu zaštitu“
4. Na strani 14. Konkursne dokumentacije iza alineje navedene u tački 3,
u stavu koji počinje rečju „Dokaz“ tekst: „položenom stručnom
protivpožarnom ispitu koji izdaje MUP“ se menjaju tako da sada glasi:
„završenoj protivpožarnoj obuci“
                              KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:


Objavljeno: 12.02.2015.