Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke male vrednosti usluga redni broj 1/2017

Konkurs važi do 25.01.2017.

OŠ “IVO LOLA RIBAR“ SOMBOR
Datum:25.01.2017.
Broj : 01-4-2/17

Na osnovu člana 105. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br.
124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku, obrazovana Rešenjem naručioca broj 01-4/17 od 13.01.2016.godine sastavlja

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
u otvorenom postupku javne nabavke male vrednosti usluga redni broj 1/2017

1. Predmet javne nabavke su: usluge fizičkog i tehničkog obezbeđenja imovine i lica OŠ „IVO LOLA RIBAR“ Sombor
Opšti rečnik nabavki – usluge obezbeđenja - 79710000
2. Procenjena vrednost javne nabavke je 800.000 dinara sa obračunatim porezom na dodatu vrednost.
3. Podaci iz plana nabavki koji se odnose na predmetnu javnu nabavku:
Iznos planiranih sredstava 810.000 dinara sa PDV-om u Finansijskom planu škole za 2017.godinu
- procenjena vrednost : - 675.000 dinara bez PDV-a,
- 810 .000 din sa PDV-om
- otvoreni postupak;
- okvirni datum pokretanja postupka : mesec januar 2017;
- okvirni datum zaključenja ugovora: februar 2017;
- okvirni datum izvršenja ugovora : februar- decembar 2017;
- razlozi i opravdanost nabavke: obaveza Škole po odredbama Pravilnika o merama, načinu i postupku zaštite učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola.
- način na koji je naručilac utvrdio procenjenu vrednost nabavke:
Procena vrednosti izvršena prema ispitanim tržišnim cenama kod registrovanih firmi za poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja.

4. Eventualna odstupanja od plana nabavki sa obrazloženjem: nema
5. U postupku javne nabavke učestvovalo je dva ponuđača.
6. Osnovni podaci o ponuđačima:

1) Naziv i sedište ponuđača/šifra ponuđača: „ANAKONDA - SECURITY “ DOO Sombor
Način na koji ponuđač nastupa: samostalno

2) Naziv i sedište ponuđača/šifra ponuđača sa zajedničkom ponudom: „IPON SECURITY” DOO NOVI SAD
Način na koji ponuđač nastupa: samostalno

7. Ponuđači koji nisu ispunjavali odgovarajuće uslove iz poziva i konkursne dokumentacije, i razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena iz ponuda:
1. Ponuđač: „ANAKONDA - SECURITY “ DOO Sombor
Ponuđena cena po radnom satu izvršioca:
- 249,00 dinara bez PDV-a
- 298,80 din. sa PDV-om
Rok plaćanja: 10 dana od prijema sredstava lok. samouprave
Rok važenja ponude: 90 dana od otvaranja ponuda

2. Ponuđač: „IPON SECURITY” DOO NOVI SAD
Ponuđena cena po radnom satu izvršioca:
- 198,70 dinara bez PDV-a
- 238,44 din. sa PDV-om

Rok plaćanja: 15 dana od prijema sredstava lok. samouprave
Rok važenja ponude: 60 dana od otvaranja ponude

8. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.
Prema navedenom kriterijumu Komisija za javne nabavke je izvršila stručnu ocenu ponuda.

9. Komisija konstatuje da je najpovoljnija ponuda ponuđača: „IPON SECURITY” DOO NOVI SAD, sa ponuđenom cenom po radnom satu izvršioca:
- 198,70 dinara bez PDV-a
- 238,44 din. sa PDV-om
sa rokom plaćanja: 15 dana od prijema sredstava lok. samouprave, i
rokom važenja ponude: 60 dana od otvaranja ponude

i predlaže da se dodeli Ugovor navedenom ponuđaču.

Za Komisiju za javne nabavke:

____________________________
sekretar Jelena Nikolić

Preuzmite dokument

Dodatna dokumentacija:

Одлука о додели уговора

Уговор ФТО 2017.

Записник о ФТО


Objavljeno: 30.01.2017.