ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ГУМИРАНЕ ПОДНЕ ОБЛОГЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

Конкурс важи до 14.08.2015.

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"С О М Б О Р
ул. Моношторска бр.8., тел/факс 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Бр: 01- 203-1/15
Дана: 06.08. 2015.г.

 


ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ бр.3.
-замена подне облоге у фискултурној сали-

1.) На 1. страни у року за достављање понуде датум: „12.08.2015.“ се замењује датумом: „14.08.2015.“, а такође, датум отварања понуда: „12.08.2015.“ се замењује датумом: „14.08.2015.“

2.) На 2. страни у Позиву за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности у ставу 8. датум:“12.08.2015.“ замењује се датумом „14.08.2015.“, а у ставу 11. такође, датум:“12.08.2015.“ се замењује датумом :“14.08.2015.“

3.) На страни 11. у Техничкој спецификацији под редним бројем 3. у 6. реду иза речи „дебљине“ број 5 замењује се бројем 6,5.

4) На страни 15. у обрасцу бр.1. –Понуда- у табели у Опису радова под ред. бр. 3. у 5. реду иза речи „дебљине“ број 5 замењује се бројем 6,5.

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Pitanje i odgovor

Poštovani ,
molimo Vas da po predmetnoj javnoj nabavci male vrednosti JNMV br.3
izmenite konkursnu dokumentaciju u delu tehničkog opisa robe.
Debljina poda od 5 mm do 6.5 mm
Razlog naše molbe za izmenu dokumentacije je
da smo mi pripremili pod i ponudu po prvobitno objavljenoj dokumentaciji .
Zahvaljujemo na razumevanju
Srdačan pozdrav
Za AMBIENT DOO
Novi Sad , Svetozara Miletića 40
Mirčeta Knežević
063582060
ambientrs@gmail.com


Poštovani,
u vezi sa izmenom konkursne dokumentacije za JNMV br.3. od 06.08.2015, izvršenom u skladu sa čl.63. ZJN, dajemo sledeći odgovor.
Tehničku specifikaciju i opis radova u pogledu debljine podne obloge izmenili smo iz razloga što imamo naknadno saznanje da za sportske aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja, koja će se izvoditi u predmetnoj fiskulturnoj sali, je primerenija, odnosno više odgovara podna obloga debljine 6,5 mm.
Iz tog razloga je i izvršena izmena.
Ukoliko možete dati ponudu u tom smislu, uzećemo je u razmatranje.

Поштовани,
Овим путем Вас молимо, а све у складу са Законом о јавним набавкама, за појашњење конкурсне документације:
-како је у склопу техничких карактеристика дошло до измене дебљине пода и остављена дебљина од 6.5 mm молим Вас за појашњење може ли се понудити под само те дебљине или је то минималан услов? Наиме, у техничкој спецификацији је дат опис пода TARKETT OMNISPORT и тиме је дата могућност само том понуђачу да достави понуду. Сматрамо да је то фаворизовање и да треба одредити неке минималне потребне услове Наручиоцу. У овом случају то може бити дебљина 6.5 mm минимално, али да се остави могућност и другим понуђачима под који је веће дебљине, а самим тим и сигурно квалитетнији и који истовремено исуњава ЕН стандарде. Не видимо такође потребу да се дају неки подаци уз ЕН стандард који се односе само на TARKETT OMNISPORT . Сваки под који задовољава и поседује ЕН стандард је квалитетан и испуњава све потребне услове. Сходно свему наведеном, да ли је могуће доставити понуду за дебљи под који поседује и испуњава све ЕН стандарде?
-Да ли се поред ЕН стандарда захтева да под испуњава и сертификате за спортове FIBA, FIVB и IHF? Овим сертификатима би се испунио услов везано за квалитет подлоге, а сматрамо да је то најбитнији захтев Наручиоца, као и потреба фискултурне сале да испуњава квалитет за спортове.
Молимо Вас,за одговор у складу са ЗЈН, како би адекватно могли да спремимо понуду и како би поштовали све чланове Закона о јавним набавкама.

Одговор:
У вези са изменом конкурсне документације у погледу дебљине подне облоге, дајемо следеће појашњење.
У техничкој спецификацији и обрасцу понуде, у опису радова нигде није наведен робни знак, патент или тип, порекло или произвођач предметне подне облоге, сходно одредбама чл.72. ЗЈН.
Школа је изменила конкурсну документацију у смислу повећања дебљине подне облоге од 6,5 мм, што је обавезан захтев у конкурсној документацији, из разлога што та дебљина више одговара за наставу физичког васпитања. Квалитетнију подну облогу веће дебљине и са сертификатима за спортове FIBA, FIVB и IHF  школа не може захтевати јер је ограничена планираним финансијским средствима у буџету локалне самоуправе, односно Финансијском плану школе за 2015.г.
Према томе, школа је поступила у складу са одредбама ЗЈН у смислу одређивања процењене вредности јавне набавке иу складу с тим и објавила јавни позив понуђачима.
Истичемо, да због наведених чињеница не може се рећи да се фаворизује иједан понуђач.


Комисија за јавне набавке
ОШ "Иво Лола Рибар" СОМБОР

 

 

 

Преузмите документ

Додатна документација:


Објављено: 06.08.2015.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх