ЈНМВ-РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ РАСВЕТЕ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ДВОРИШТУ

Конкурс важи до 15.07.2017.

 

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР" Сомбор
тел/факс 025/412-371; тел. директора 025/430-880
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дел.број: 01-126/17
Дана: 07.07.2017.


На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („СЛ. Гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-126/2017 од 20.06.2017 године, објављујем


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Назив наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“
Адреса наручиоца: Сомбор, Моношторска ул. бр.4.
Интернет страница наручиоца: www.ilrsombor.edu.rs
Е-mail адреса наручиоца: ilrsombor@sbb.rs
Врста наручиоца: установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности у отвореном поступку
Врста предмета: Радови

Oпис предмета набавке: У прилогу позива

Ознака предмета набавке: 45311100 –радови на постављању електро- инсталација и електро-монтажни радови


Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавкe


Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Сомбору Моношторска ул. бр.4, канцеларија секретара школе сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,
- са интернет странице наручиоца www.ilrsombor.edu.rs
- са сајта Портала за јавне набавке
- поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на адресу понуђача извршити уплату у износу 500,оо динара на рачун наручиоца 840-560660-13 .Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.
Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере 'Потврду о преузимању конкурсне документације' и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу: ilrsombor@sbb.rs
Напомена: Само понуђачи који доставе 'Потврду о преузимању конкурсне документације' искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуда.
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у Сомбору, Моношторска ул. бр. 4. са назнаком 'Понуда за јавну набавку радова бр. 3/2017 , НЕ ОТВАРАТИ', најкасније до дана 15.07.2017. године до 13,00 часова.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.

Напомена: документе финансијског обезбеђења упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити 'Време, евиденциони број и датум пријема понуде' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје 'Потврду о пријему понуде'.Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се 'Благовременом понудом' и узеће се у разматрање.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 15.07.2017. године у 13.00 часова у просторијама наручиоца у Сомбору, Моношторска ул. бр. 4, канцеларија директора.
На отварању понуда могу да присуствују представници понуђача који треба да приликом приступања на поступак отварања понуда доставе оверено и потписано овлашћење од стране овлашћеног представника понуђача које гласи на њихово име и да члану комисије који је задужен дају на увид личну карту или други важећи документ ради идентификације лица.

Период реализације уговора: Максимално 50 дана потписивања уговора.

Цена: тржишна, у свему према достављеној понуди.

Начин и критеријуми за доделу уговора: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора за јавну набавку број 03/2017 после отварања понуда.

Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на тел: 025/412-371 од 09,00 до 13,00 часова.

Лица за контакт: Зоран Борак, директор школе и Јелена Николић, секретар школе. тел: 025/412-371

Д И Р Е К Т О Р

проф. Зоран Борак

Преузмите документ

Додатна документација:

Обавештење о заључивању уговора

Одлука о додели уговора

Уговор за адаптацију расвете


Објављено: 08.07.2017.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх