ЈНМВ-настава у природи 4.разред 2017/2018.год

Конкурс важи до 17.11.2017.

ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР"С О М Б О Р
ул. Моношторска бр.4, тел/факс 025/412-371
e-mail : ilrsombor@sbb.rs
Бр: 01-249/17
Дана: 09.11.2017.г.

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (' Службени гласник РС“ број 124/12 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-194/17 од 06.11.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 01-249-1/17, ОШ ' Иво Лола Рибар ' Сомбор као наручилац, објављује :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга- организација извођења наставе у природи 4. разреда у школској 2017/2018. години
ЈHМB бр.5/2017

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Основна школа ' Иво Лола Рибар“ Сомбор, Моношторска улица бр.4 ;
25000 Сомбор
Интернет страница: www.ilrsombor. edu.rs

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА
Наручилац из члана 2. став.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности услуга под редним бројем 4. за текућу 2017. годину.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге организовања и извођења наставе у природи за ученике 4. разреда у школску 2017/2018. години

5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
63510000 – услуге путничких агенција и сличне услуге

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је ' Најнижа понуђена цена '.

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки или непосредно код наручиоца.

8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављенима на Порталу јавних набавки . Понуда се доставља у затвореној коверти, на адресу наручиоца са назнаком ' Понуда за јавну набаку мале вредности услуга - организација извођења наставе у природи ученика 4. разреда у школској 2017/2018. години ЈHМB бр.5/17 – НЕ ОТВАРАТИ '. На полеђини коверте навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде.
Понуде се достављају непосредно у секретаријат Наручиоца сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 или поштом.
Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је петак 17.11.2017. године до 12:30 часова.
Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременем.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се у петак 17.11.2017. године у 13:00. часова, у просторијама наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача.

10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 ( осам ) дана од дана отварања понуда.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Јелена Николић, секретар, тел. 025/412-371;
e-mail:sekretarilr@gmail.com

 

Преузмите документ

Додатна документација:

Одлука о додели уговора


Објављено: 10.11.2017.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх