ЈНМВ-3/2018.-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Конкурс важи до 18.01.2018.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР 
Дел. бр.01-3/18
ЈНМВ број:01-3/2018
Датум 10.01.2018

На основу члана 39, 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/16 и 68/15), Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-3/18 од 04.01.2018. године, Основна школа „Иво Лола Рибар“ из Сомбора (у даљем тексту: Наручилац) упућује


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2018
набавкa електричне енергије – потпуно снабдевање

 

1. Општи подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Основна школа „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Адреса наручиоца: Моношторска бр. 4, 25000 Сомбор
Интернет страница наручиоца: www.ilrsombor.edu.rs
Матични број:…………………………………………08062714
Шифра делатности: ……………………………...…. 85.20
ПИБ: …………………………………………………. 101841787
Текући рачун: ……………………..…………………840-560660-31 Телефон/факс: 025/412-371
Е-пошта: ilrsombor@sbb.rs
Контакт особа: Зоран Борак

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи упоступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Врста предмета јавне набавке: добра
Опис предмета набавке: електрична енергија
Назив из општег речника набавке: електрична енергија Ознака из општег речника набавке: 09310000

4. Не спроводи се резервисана јавна набавка

5. Не спроводи се електронска лицитација

6. Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rsили са интернет адресе Наручиоца www.ilrsombor.edu.rs. 

7. Набавка није обликована по партијама.
Техничке спецификације и количина предмета јавне набавке дефинисане су конкурсном
документацијом за период важења уговора закљученим са изабраним понуђачем, с тим
што наручилац задржава право одступања од истих (мање или више) у зависности од
потреба.
8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђен уцену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција.
9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Пожељно
је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже траком
(јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати поједини листови, односно прилози. На полеђини коверте (пошиљке)
обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона лица за
контакт као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група понуђача,
када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник групе понуђача.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Иво Лола Рибар“ Моношторска бр. 4, 25000 Сомбор, са назнаком: "Понуда за ЈНМВ бр.03/2018. - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.01.2018. године до 12,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Понуда се може доставити непосредно у канцеларији секретара
Наручиоца, сваког радног дана од 08 до 14 часова.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
10. Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, у канцеларији директора школе, Моношторска бр. 4, 25000 Сомбор, последњег дана рока за подношење понуда, односно 18.01.2018..године у 13,00 часова.
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

12. Рок за доношење одлуке: 3 дана од дана отварања понуда 

Све додатне информације, појашњења и евентуалне измене и допуне конкурсне документације, објављиваће се на интернет страници Наручиоца и на порталу Управе за јавне набавке.

                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 

Преузмите документ

Додатна документација:

Одлука о додели уговора


Објављено: 11.01.2018.
Специфичности школе

    Јавне набавке

    Линкови

Ukupan broj poseta:


1962-2010 ® Основна школа "Иво Лола Рибар" Сомбор
Повратак на врх